Finanční vypořádání dotace MPSV za rok 2012

8. ledna 2013

Na základě „Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ je příjemce dotace povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

Finanční vypořádání dotace zpracuje příjemce dotace za období týkající se celého roku 2012 nejpozději k 31. prosinci 2012.

Informace týkající se finančního vypořádání dotace MPSV  za rok 2012 včetně potřebných formulářů jsou zveřejněny na webu MPSV http://www.mpsv.cz/cs/13336.

V případě programu podpory A (podpora sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů):

  1. příjemce dotace předloží v souladu s § 8 vyhlášky č. 52/2008 Sb. do 5. 2. 2013 příslušnému kraji (krajskému úřadu) nebo hl. m. Praze, jehož prostřednictvím mu byla dotace vyplacena, podklady pro finanční vypořádání dotace na tiskopisech, jejichž vzor je uveden v příloze č. 9 (část A tiskopisu) vyhlášky č. 52/2008 Sb. Jedná se o:
  2. dále příjemce dotace přiloží komentář a současně převede na účet kraje nebo hl. m. Prahy případnou vratku dotace, taktéž nejpozději do 5. 2. 2013.
    Povinné přílohy:

Tištěnou verzi finančního vypořádání zasílejte k rukám Mgr. Renaty Zumrové nebo Ing. Ivany Moravcové na adresu:
Krajský úřad - Jihočeský kraj
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Případnou vratku dotace za rok 2012 zasílejte na bankovní účet kraje č. 170320242/0300
Variabilní symbol: 6402013305
.
Specifický symbol: uvádějte reg. číslo sociální služby (reg. číslo soc. služby naleznete v rozhodnutí MPSV o přidělení dotace, resp. v příloze – rozpis poskytnuté dotace)

Ke každé vratce zašlete emailem avízo, které bude obsahovat:

  • Název a sídlo organizace (poskytovatele sociální služby),
  • IČ poskytovatele soc. služby,
  • reg. číslo sociální služby,
  • název sociální služby
  • a částku vratky.

Avízo o případné vratce zasílejte na emailové adresy:
dvorakova@kraj-jihocesky.cz
binovcova@kraj-jihocesky.cz
kopie: hovorkovam@kraj-jihocesky.cz