Čerpání dotace MPSV - upřesnění

24. dubna 2013

Na základě dotazů poskytovatelů sociálních služeb, kteří vstoupili od 1. 4. 2013 do IP a zároveň jim byla přiznána dotace pro rok 2013 v rámci dotačního řízení MPSV, vznesl Krajský úřad Jihočeského kraje dotaz na MPSV týkající se čerpání přiznané dotace.

MPSV sdělilo, že se v případě čerpání dotace MPSV a vstupu poskytovatele do IP se nejedná o souběh dotace a IP.
Při projednávání výše dotace (MPSV a KÚ JčK) byla zohledněna skutečnost, že celá částka dotace byla KÚ JčK navržena pouze na první 3 měsíce roku 2013. Nejedná se tedy o dotaci na celý rok 2013.

Organizace, kterým byla v rámci 1. splátky dotace vyplacena částka v plné výši (100%) přiznané dotace, mohou vyčerpat celou částku dotace (nikoliv alikvótní část) do doby započetí financování sociální služby z IP (tj. do 1. 4. 2013).

Podrobnější informace naleznete ve sdělení MPSV.