Finanční vypořádání dotace MPSV 2013

12. dubna 2013

Finanční vypořádání dotace MPSV 2013 (v souvislosti se vstupem příjemce dotace do navazujícího individuálního projektu Jihočeského kraje s názvem „Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00066) zpracuje příjemce dotace dle doporučení MPSV následovně:

 • za období od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013
 • nejpozději do 30 dnů od započetí financování služby z navazujícího individuálního projektu Jihočeského kraje tj. nejzazší termín pro předložení finančního vypořádání na Krajský úřad Jihočeského kraje je do 30. 4. 2013.


Na základě „Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ je příjemce dotace povinen provést finanční vypořádání poskytnuté dotace v souladu s vyhláškou č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem.

V případě programu podpory A (podpora sociálních služeb, které mají místní či regionální charakter podle § 101 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů):

 • příjemce dotace předloží v souladu s § 8 vyhlášky č. 52/2008 Sb. příslušnému kraji (krajskému úřadu) nebo hl. m. Praze, jejímž prostřednictvím mu byla dotace vyplacena, podklady pro finanční vypořádání dotace na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 - část A vyhlášky č. 52/2008 Sb.,
 • k podkladům příjemce dotace přiloží komentář a současně neprodleně převede na účet kraje nebo hl. m. Prahy případnou vratku dotace. Komentář obsahuje:
  • prohlášení o dodržení podmínek stanovených Rozhodnutím o poskytnutí dotace
  • a dále je zaměřen zejména na zdůvodnění výše případné vratky dotace
  • a na specifikaci čerpání dotace podle jednotlivých nákladových položek

 

KE STAŽENÍ: předvyplněné formuláře finančního vypořádání

Podrobnější informace viz web MPSV.


Tištěnou verzi finančního vypořádání zasílejte k rukám Mgr. Renaty Zumrové nebo Ing. Ivany Moravcové na adresu:

Krajský úřad - Jihočeský kraj
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

 

Vratka dotace MPSV 2013

Případnou vratku dotace za rok 2013 zasílejte na bankovní účet kraje č. 94-3126231/0710
Variabilní symbol:
4116013305
Specifický symbol: Číslo registrace (Identifikátor) služby

 

Ke každé vratce zašlete emailem avízo, které bude obsahovat:

 • Název a sídlo organizace (poskytovatele sociální služby),
 • IČ poskytovatele soc. služby,
 • Reg. číslo sociální služby,
 • Název sociální služby
 • Částku vratky.

 

Avízo o případné vratce zasílejte na emailové adresy:

 • dvorakova@kraj-jihocesky.cz
 • binovcova@kraj-jihocesky.cz  
 • kopie: hovorkovam@kraj-jihocesky.cz