Zálohová faktura

11. dubna 2013

Prosíme všechny dodavatele projektu, kteří již podepsali smlouvu o zajištění sociální služby, o vystavení zálohové faktury.

Zálohová faktura bude vystavena do 10 dnů od podpisu smlouvy (s datem po podpisu smlouvy) a musí obsahovat tyto náležitosti:

- označení ZÁLOHOVÁ FAKTURA

- fakturační údaje objednatele: 

    Jihočeský kraj 

    U Zimního stadionu 1952/2

    370 76 České Budějovice

    IČ: 70890650

    DIČ: CZ 70890650

- fakturační údaje dodavatele: dle Obchodního rejstříku nebo jiné relevantní evidence (včetně IČ a DIČ - je li přiděleno)

- číslo účtu dodavatele (v případě plátců DPH se musí jednat o číslo registrované u místně příslušného správce daně - FÚ)

- splatnost faktury: 30 dní od podpisu smlouvy

- v textu faktury bude uvedeno:  

    - fakturujeme Vám zajištění sociální služby .... (např. Azylové domy)

    - číslo smlouvy o zajištění sociální služby (SZSS/OSVZ/.../...)

    - název projektu "Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II"

    - registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066

- fakturovaná částka bez DPH bude shodná s fakturovanou částkou včetně DPH a bude odpovídat 10 % celkové smluvní ceny plnění.